Đánh giá kết quả thực thi công việc

(22:02:39 | 02/01/2015)

          Đánh giá kết quả công việc là một phần thiết yếu trong quá trình phát triển năng lực làm việc của nhân viên. Có người đã nói: “Nếu lúc nào bạn cũng chỉ làm những công việc mình đã làm thì bạn sẽ luôn chỉ nhận được những gì bạn đã được nhận.”  Gớt, nhà triết học người Đức đã nói: “Hãy đối xử với người khác như với mẫu người mà họ có khả năng trở thành và hãy giúp họ trở thành đúng con người mà họ có đủ năng lực trở thành.” Việc đặt ra các mục đích, mục tiêu để hướng tới sẽ giúp cho người quản lý và nhân viên có cùng một mục tiêu phấn đấu chung. Người quản lý cũng cần học cách đưa ý kiến phản hồi có tính tích cực và tiêu cực, một cách định kỳ và kịp thời, nhằm giúp nhân viên tiến bộ và phát triển. Việc đánh giá kết quả công việc đòi hỏi phải thực hiện tất cả những hoạt động trên

          TRABELI giới thiệu tới bạn khóa học "Đánh giá kết quả thực thi công việc" 

Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Nhận biết được tầm quan trọng của việc áp dụng một quy trình đánh giá kết quả công việc đối với nhân viên.
 • Làm việc với nhân viên để cùng thống nhất các mục tiêu và tiêu chuẩn kết quả làm việc.
 • Phát triển các kỹ năng quan sát và cho ý kiến phản hồi, lắng nghe, đặt câu hỏi nhằm thực hiện công việc tốt hơn.
 • Xác định quy trình phỏng vấn có hiệu quả và thực hành quy trình này với sự hỗ trợ của cơ quan.
 • Xây dựng các chiến lược nhằm quản lý, theo dõi kết quả làm việc của nhân viên.
 
Bạn sẽ học về:
 
 • Tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả công việc
 • Soạn thảo mẫu câu hỏi phỏng vấn
 • Làm thế nào để tránh thái độ định kiến
 • Đánh giá là một quá trình hai chiều
 • Xây dựng các chuẩn mực và mục tiêu
 • Quản lý kết quả công việc của nhân viên
 • Lập hồ sơ kết quả công việc của nhân viên
 • Sa thải một nhân viên
 • Đưa ý kiến phản hồi về kết quả thực hiện công việc và huấn luyện
 • Chấp nhận ý kiến phê bình
 
Đối tượng học viên:
 • Cán bộ quản lý nhân sự
 • Cán bộ quản lý
 • Trưởng/phó phòng 


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật