Kỹ năng viết biên bản cuộc họp

(22:34:45 | 02/01/2015)

       Dù bạn là ai, bạn đang làm nghề gì, bạn đang có mặt tại nơi làm việc hay đang hòa mình trong cộng đồng, bạn vẫn thường phải tham gia các cuộc họp. Họp hành cũng là một khoản chi phí, cho dù đó chỉ là một cuộc họp diễn ra trong phòng họp của công ty. Để đảm bảo họp có hiệu quả và xứng đáng với những chi phí bỏ ra, có ba điểm cần phải lưu ý: đảm bảo cuộc họp phải có mở đầu và kết thúc, chiếc ghế của người chủ trì họp phải chắc chắn và biên bản cuộc họp phải chính xác. Người ta thường nói nếu biên bản cuộc họp không chính xác, thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc họp đó chưa hề diễn ra. 

       Nếu mọi người không nhớ được hoặc không thống nhất được với nhau về những gì thật sự đã diễn ra trong cuộc họp thì thử hỏi làm sao tập thể có thể thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đặt ra trong cuộc họp đó? Khóa học giúp học viên hiểu được vai trò của mình với tư cách là người viết biên bản và những kỹ thuật hữu hiệu nhất để viết biên bản có hiệu quả và đưa vào biên bản những thông tin cần thiết.
 
Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 
 • Nhận biết được tầm quan trọng của việc viết biên bản cuộc họp.
 • Phát triển các kỹ năng viết biên bản cơ bản, trong đó có kỹ năng lắng nghe, tư duy có phán đoán và kỹ năng tổ chức.
 • Khắc phục những lời phàn nàn về chất lượng biên bản cuộc họp.
 • Viết biên bản phù hợp với từng loại cuộc họp chính thức, bán chính thức và họp ra nghị quyết hành động.
 • Viết biên bản có hiệu quả đối với tất cả các loại cuộc họp.
 • Chuẩn bị và duy trình một cuốn sổ viết biên bản cuộc họp.
 
Chương trình khóa học: 
 
 • Vai trò của người viết biên bản
 • Chúng ta ghi chép những gì?
 • Kỹ năng của người viết biên bản
 • Kỹ thuật chuẩn bị Biên bản 
 • Mẫu biên bản cuộc họp
 • Viết biên bản cho một cuộc họp có giao tiếp tương tác
 • Các loại biên bản
 • Sổ viết biên bản cuộc họp
 
 Đối tượng học viên
 • Cán bộ phụ trách bán hàng
 • Cán bộ quản lý
 • Cán bộ quản lý trong tương lai.


Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Chương trình nổi bật