Kỹ năng và phương pháp dạy

 • Thảo luận nhóm 3

  Thảo luận nhóm 3

 • Học viên thực hành

  Học viên thực hành

 • Thảo luận nhóm 4

  Thảo luận nhóm 4

 • Ảnh giảng viên

  Ảnh giảng viên

 • Khóa đào tạo tập huấn phương pháp và kỹ năng giảng dạy

  Khóa đào tạo tập huấn phương pháp và kỹ năng giảng dạy

 • Thảo luận nhóm 5

  Thảo luận nhóm 5

 • Thảo luận nhóm 6

  Thảo luận nhóm 6

 • Bài tập thẻ màu

  Bài tập thẻ màu

 • Lớp học

  Lớp học

 • Thảo luận nhóm

  Thảo luận nhóm

 • Phòng chống tai nạn thương tích

  Phòng chống tai nạn thương tích

 • Khóa học kỹ năng

  Khóa học kỹ năng

 • Khóa học kỹ năng 2

  Khóa học kỹ năng 2

 • Hội thảo tập huấn cho tập huấn viên

  Hội thảo tập huấn cho tập huấn viên

 • Ảnh học viên

  Ảnh học viên

 • Đào tạo giảng viên về làm mẹ an toàn

  Đào tạo giảng viên về làm mẹ an toàn

 • Ảnh học viên 2

  Ảnh học viên 2

 • Thảo luận nhóm 2

  Thảo luận nhóm 2

Các Album khác

Chương trình nổi bật